شیرصفت  

تابحال برایتان پیش آمده کنجکاوشوید چرا شیرراسلطان جنگل می گویند !!
خصایص شیر :
شیرتاگرسنه نباشد شکار نمیکند. درنده خو نیست.
دروقت گرسنگی شکاری به اندازه نیازش انتخاب می کند .طماع نیست
دربین حیوانات قویترین رابرای صید انتخاب می کند. .ضعیف کش نیست .
ازمیان حیوانات ماده های باردار را انتخاب نمی کند. رحم وشفقت دارد.
بعدازشکار اول اجازه می دهد خانواده تغذیه کنند. ازخودگذشتگی دارد.
هیچگاه مانده غذا خود را دفن ویا دوراز دسترس سایر حیوانات نمی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1